งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ชุมชนเข้มแข็ง : ปฏิบัติการเชิงอำนาจของรัฐไทยสมัยใหม่ (ทุนสนับสนุนจากสถาบัน)
ชื่อวิทยานิพนธ์ ชุมชนเข้มแข็ง : ปฏิบัติการเชิงอำนาจของรัฐไทยสมัยใหม่ (Strengthening Communities: the power practice of modern Thai state)
ชื่อผู้รับทุน รัชนี ประดับ (Ratchanee Pradap) วิทยานิพนธ์สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
            วิทยานิพนธ์เรื่องชุมชนเข้มแข็ง : ปฏิบัติการเชิงอำนาจของรัฐไทยสมัยใหม่ เป็นการศึกษา ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างรัฐไทยสมัยใหม่กับชุมชนทีคึกคักในยุคของวาทกรรมการพัฒนา ที่ยั่งยืน โดยการสืบค้นประวัติศาสตร์แบบวงศาวิทยาของชุมชนเข้มแข็งว่ามีการก่อตัวอย่างไร มีกระบวนการและพลังปัจจัยหรือเงื่อนไขใด ที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งปรากฏในสังคม รวมถึงมีความสัมพันธ์เชิงอำนาจรูปแบบใดดำรงอยู่ และปฏิบัติการเชิงอำนาจเหล่านั้นนำไปสู่การ เปลี่ยนแปลงความเป็นชุมชนอย่างไร โดยใช้กรอบคิดเรื่องการบริหารจัดการชีวิตประชาชนและชีวอำนาจ ตามทัศนะของมิเชล ฟูโกต์ มาอธิบายรูปแบบและการทำงานของอำนาจรัฐสมัยใหม่ ตลอดจนการท้าทายต่ออำนาจด้วยปฏิบัติการโต้กลับของชุมชน

ชุมชนเข้มแข็ง : ปฏิบัติการเชิงอำนาจของรัฐไทยสมัยใหม่ (ทุนสนับสนุนจากสถาบัน) (81 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ความขัดแย้งและความรุนแรงในฟิลิปปินส์ ศึกษากรณีการเป็นศัตรูกันระหว่างตระกูล (Rido)

ดาวน์โหลด 91 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนาต้นแบบการจัดสภาพแวดล้อมร่วมกับชุมชนเพื่อลดความเสี่ยง การเกิดอาชญากรรมในพื้นที่สถานศึกษา : กรณีศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ดาวน์โหลด 37 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความเป็นพลเมือง : บทสำรวจสถานะความเป็นพลเมืองกับการรู้ดิจิทัล

ดาวน์โหลด 40 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า