งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อเรื่อง การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย รองศาสตราจารย์ ตระกูล มีชัย
ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            การออกแบบสถาบันทางการเมืองและการบริหารของประเทศถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถของระบบการเมืองและการบริหารในการจัดสรรทรัพยากร กำหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนา และรองรับการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนั้นหากออกแบบไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคมและความไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งย่อมส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการถกเถียงและปรับเปลี่ยนระบบการเมืองและการบริหารประเทศอยู่ตลอดเวลาเพื่อแก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนตามบริบทและความท้าทายใหม่

การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (155 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด 55 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

วุฒิสภากับรัฐบาลความสัมพันธ์เชิงอำนาจภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 51 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ชุดโครงการสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดบริการสาธารณะ

ดาวน์โหลด 10 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า