งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย - สถาบันฝ่ายตุลาการ
             รายงานฉบับนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถาบันฝ่ายตุลาการของไทย จัดทำโดยศูนย์วิจัยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งหวังให้เป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสถาบันฝ่ายตุลาการของไทย เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ องค์กรฝ่ายตุลาการต่างๆอำนาจหน้าที่ สถิติ ตลอดจนรายชื่อเอกสารต่างๆเกี่ยวกับสถาบันฝ่ายตุลาการของไทย แบ่งออกได้ 9 บท เริ่มด้วยประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของสถาบันฝ่ายตุลาการ คือ ศาล อัยการและระบบราชทัณฑ์ของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาเป็นรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับระบบศาลไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ศาลคือ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหารและกรมพระธรรมนูญและบทที่ 3 เป็นข้อกฎหมายต่างๆทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆที่เกียวกับอำนาจหน้าที่ของสถาบันฝ่ายตุลาการ

ศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
,มกราคม 2546

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถาบันฝ่ายตุลาการ (23 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม : นัยของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับความเหลื่อมล้ำ บทเรียนจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม

ดาวน์โหลด 107 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกา แคนาดาและญี่ปุ่น พ.ศ. 2474

ดาวน์โหลด 49 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

มาแกแต วิถีการแก้ปัญหาชุมชนของชาวมลายูมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ

ดาวน์โหลด 67 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า