งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การสื่อสารทางการเมืองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในช่วงการต่อต้านรัฐบาลทักษิณ
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นางสาวณัฐกานต์ กูลณรงค์
ปีงบประมาณ - 2551
ชื่อวิทยานิพนธ์ - การสื่อสารทางการเมืองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในช่วงการต่อต้านรัฐบาลทักษิณ

การสื่อสารทางการเมืองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในช่วงการต่อต้านรัฐบาลทักษิณ (115 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ความท้าทายในประเด็นธรรมาภิบาลกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ดาวน์โหลด 270 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนาชุมชนผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง ในกรุงเทพมหานคร...(โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า