งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

องค์กรประชาสังคมในระดับท้องถิ่น ศึกษากรณีชมรมรักษ์กะตะกะรน
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นางสาววารุณี ณ นคร
ปีงบประมาณ - 2549
ชื่อวิทยานิพนธ์ - องค์กรประชาสังคมในระดับท้องถิ่น : ศึกษากรณีชมรมรักษ์กะตะกะรน

- วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท ชื่อผู้รับทุน - นางสาววารุณี ณ นคร ปีงบประมาณ - 2549 ชื่อวิทยานิพนธ์ - (22 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับค้นหาข้อกฎหมายทเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเมืองในกระบวนการกำหนดนโยบายสิทธิในน้ำของประเทศไทย...(โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 22 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการกระจายรายได้ของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางและความเกี่ยวข้องของดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาล : การสร้างแนวทางลดความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยตามหลักสากล

ดาวน์โหลด 161 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า