งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การก่อตัวและกระบวนการประชาสังคม
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นางสาวชมพูนุช ประจักษ์สุนทร
ปีงบประมาณ - 2546
ชื่อวิทยานิพนธ์ - การก่อตัวและกระบวนการประชาสังคม : กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

การก่อตัวและกระบวนการประชาสังคม (42 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสิทธิและการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน : กรณีศึกษาการพัฒนานโยบายจากภาคประชาชน จังหวัดจันทบุรี

ดาวน์โหลด 26 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการศึกษาความสัมพันธ์เชิงอำนาจในระบบรัฐสภาไทย

ดาวน์โหลด 50 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทยเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน : ในมิติของสถาบันการเมือง เล่มที่ 2 (รัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา)

ดาวน์โหลด 15 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า