งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ภาพล้อและการ์ตูนการเมืองในสังคมไทย (พ.ศ. 2465-2475)
รายงานการวิจัย เรื่อง ภาพล้อและการ์ตูนการเมืองในสังคมไทย (พ.ศ. 2465-2475) 
โดย นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร
นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสนอ สถาบันพระปกเกล้า 2555

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ ประการแรก เพื่อศึกษาภาพล้อและการ์ตูนการเมืองในสังคมไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2465 ปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ต่อเนื่องกับรัชกาลที่ 7 ซึ่งนับเป็นยุคแรกๆที่มีการตีพิมพ์ภาพล้อและการ์ตูนการเมือง รวมถึงบทความวิจารณ์การเมืองในหนังสือพิมพ์ไทย แต่จำกัดเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ประการที่สอง เพื่ออธิบายแนวคิดของผู้ที่ใช้ภาพล้อและการ์ตูนการเมืองเป็นวิธีการสื่อสารทางการเมือง ประการที่สาม เพื่อแสวงหาความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความขัดแย้งทางความคิดระหว่างผู้ปกครองกับปัญญาชน ผ่านภาพล้อและการ์ตูนการเมืองทั้งนี้โดยเน้นศึกษากรณีหนังสือพิมพ์บางกอกการเมืองและสยามรีวิวรายสัปดาห์

ภาพล้อและการ์ตูนการเมืองในสังคมไทย (พ.ศ. 2465-2475) (89 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติการอารยะขัดขืนของขบวนการต่อต้านเขื่อนราษีไศล

ดาวน์โหลด 23 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : กรณีศึกษาการใช้แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนไทยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน

ดาวน์โหลด 208 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ประชาธิปไตยเชิงลึก

ดาวน์โหลด 12 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า