งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ความถดถอยของประชาธิปไตยภายใต้รัฐบาลทักษิณ
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นายชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์
ปีงบประมาณ - 2553
ชื่อวิทยานิพนธ์ - ความถดถอยของประชาธิปไตยภายใต้รัฐบาลทักษิณและปูติน : ความท้าทายต่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย

ความถดถอยของประชาธิปไตยภายใต้รัฐบาลทักษิณและปูติน - ความท้าทายต่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย (40 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

กรณีศึกษาการดำเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา (IPU)

ดาวน์โหลด 21 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ...

ดาวน์โหลด 591 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน : กรณีศึกษา พ่อล่าม-แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ดาวน์โหลด 91 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า