งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การลื่นไหลของวาทกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายแดน : กรณีศึกษาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด
ชื่อเรื่อง : การลื่นไหลของวาทกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายแดน : กรณีศึกษาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก
The Liquality of the Border Development Discourse : A case study of Mae-Sot Special Economic Zone, Tak Province
โดย นายชัยณรงค์ ศรีรักษ์
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการพัฒนาทรพยากรมนุษย์และชุมชน ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

การลื่นไหลของวาทกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายแดน (40 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การรับรู้ต่อการเมืองไทย พ.ศ. 2548-2559 กับ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง Generation Y กรณีศึกษานักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 5 ภาค

ดาวน์โหลด 91 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ประชาสังคมท้องถิ่น (Local Civil Society)

ดาวน์โหลด 47 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยกระบวนการออกแบบ

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า