งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

แนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนระดับสูง
ชื่อเรื่อง แนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนระดับสูง 
(THE GUIDELINE OF STANDARD ESTABLISHMENT FOR HIGH-LEVEL CIVIL SERVANT POSITIONS APPOINTMENT)
โดย นายพีระศิลป์ เพิ่มสุวรรณ์
        วิทยานิพนธ์สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

แนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนระดับสูง (27 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รายงานการศึกษาโครงสร้างองค์กร สถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา (PBO)

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความเป็นพลเมืองกับการบริหารจัดการตนเองของชุมชนไทย

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

มาแกแต วิถีการแก้ปัญหาชุมชนของชาวมลายูมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ

ดาวน์โหลด 67 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า