งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการชุมชนในภาวะมหาอุทกภัยปี 2554 : เรียนรู้จากชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการชุมชนในภาวะมหาอุทกภัยปี 2554 : เรียนรู้จากชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Community Participation in Community Management during the Flooding of 2011 : Learning from Pakkret Municipal Community, Nonthaburi Province
ดำเนินการวิจัยโดย พ.ต.อ.ดร.กิตติศักดิ- ปลาทอง
                        ดร.วิภาวี กฤษณะภูติ
สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการชุมชนในภาวะมหาอุทกภัยปี 2554 - เรียนรู้จากชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (83 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

สถานะ โครงสร้าง และการบริหารจัดการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน)

ดาวน์โหลด 40 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย

ดาวน์โหลด 190 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาประเด็นทางกฎหมาย ข้อพิจารณาด้านกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดาวน์โหลด 20 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า