งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ชื่อเรื่อง ระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
(Community Justice of Countries in ASEAN Community : A Study of Republic of the Philippines)
โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
      นางสาวนิตยา โพธิ์นอก นักวิจัย
      นางสาววลัยพร ล้ออัศจรรย์ ผู้บริหารโครงการวิจัย

        งานวิจัยชิ้นนีได้ถูกจัดทำขึ้น ภายใต้โครงการการศึกษาระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศอาเซียน มีเป้าหมายเพื่อศึกษาบทบาทและความสำคัญของระบบยุติธรรมชุมชน กรณีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เกี่ยวกับพัฒนาการ การมีส่วนร่วมของชุมชนต่องานยุติธรรมชุมชน และเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบยุติธรรมชุมชนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้จุดเด่นให้เกิดประโยชน์ต่องานยุติธรรมชุมชนในประเทศไทยได้

        การศึกษาระบบยุติธรรมชุมชนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ถือเป็นการศึกษาจากประเทศที่มีวัฒนธรรมไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งฟิลิปปินส์มีการขับเคลื่อนระบบยุติธรรมชุมชนที่ชัดเจนในการจัดการความขัดแย้งแบบสมานฉันท์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างสุดที่เรียกว่าบารางไกย์เป็นผู้ขับเคลื่อนระบบ ด้วยระยะเวลา 40 ปีของการสถาปนาระบบยุติธรรมชุมชนอย่างเป็นทางการในฟิลิปปินส์ ทำให้รูปร่างของระบบมีองค์กรรับผิดชอบที่ชัดเจน อย่างไรก็ดี ยุติธรรมชุมชนในฟิลิปปินส์เองก็ยังมีช่องว่างบางประการที่อาจนามาพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนในฟิลิปปินส์ ทั้ง ยังเป็นประสบการณ์เรียนรู้ในการพัฒนาระบบยุติธรรมของประเทศอื่นต่อไปด้วย

ระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน (69 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การรัฐประหารในการเมืองไทย

ดาวน์โหลด 185 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

นโยบายเขตการค้าเสรีไทย-จีน พิกัด 07-08 ...(โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี

ดาวน์โหลด 93 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า