งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ระบบการเลือกตั้งและพฤติกรรมการหาเสียงเลือกตั้งในระบบใหม่ฯ
รายงานการวิจัยเรื่อง ระบบการเลือกตั้งและพฤติกรรมการหาเสียงเลือกตั้งในระบบใหม่ ศึกษาเปรียบเทียบ : จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา

ระบบการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี (29 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อการจัดบริการสาธารณะ

ดาวน์โหลด 35 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความคาดหวังของราษฎรที่มีต่อระบอบการเมืองใหม่ภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475

ดาวน์โหลด 41 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสำรวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจากการดำเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ (Conflict Mapping Phase 2) เขตภาคเหนือ

ดาวน์โหลด 29 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า