งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

รายงานการวิจัย เรื่อง องค์กรอิสระของประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานการวิจัย เรื่อง องค์กรอิสระของประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ชุดโครงการสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดบริการสาธารณะ

ดาวน์โหลด 10 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบตรวจราชการ

ดาวน์โหลด 81 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ของผู้บริหารและหัวหน้างานองค์กร

ดาวน์โหลด 77 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า