งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

รายงานการวิจัยการปรับปรุงระบบงานของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา
รายงานการวิจัยการปรับปรุงระบบงานของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา
ประเภทเอกสาร - งานวิจัย

การปรับปรุงระบบงานของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา (20 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติ

ดาวน์โหลด 244 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนากระบวนการอบรมโดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมฯ

ดาวน์โหลด 46 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงบทบาทและอานาจทางการเมืองของตระกูลอดิเรกสาร

ดาวน์โหลด 15 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า