งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การปรับปรุงกระบวนการริ่เริ่ม การนำเสนอ การพิจารณาและการอนุมัติกฎหมายไทย
โดย สถาบันพระปกเกล้า

การปรับปรุงกระบวนการริ่เริ่ม การนำเสนอ การพิจารณา และการอนุมัติกฎหมายไทย (12 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี

ดาวน์โหลด 92 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนาข้อเสนอและรูปธรรมของการปฏิรูปประเทศไทยของกลุ่มการเมืองในจังหวัดพะเยา

ดาวน์โหลด 12 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนาตัวชี้วัดความเป็นพลเมืองในภาคประชาสังคม: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเชียงราย ศรีสะเกษ และ นครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลด 74 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า