งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

รายงานวิจัยเรื่อง กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ
ชื่อเรื่อง - รายงานวิจัยเรื่อง “กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
และการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญในต่างประเทศ” (ภายใต้โครงการปฏิรูปสถาบันการเมือง)
ผู้แต่ง - ชมพูนุช ตั้งถาวร
จำนวนหน้า - 343 หน้า
จัดพิมพ์โดย - สถาบันพระปกเกล้า
ราคา - 240 บ.-

กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญใน (49 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

แนวทางเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยบนฐานสมรรถนะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนไทย

ดาวน์โหลด 146 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถานะ โครงสร้าง และการบริหารจัดการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน)

ดาวน์โหลด 35 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานการศึกษาและข้อมูลเบื้องต้น เรื่อง ศาลปกครอง

ดาวน์โหลด 26 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า