งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ชุดโครงการเกี่ยวกับสมาชิกรัฐสภาและการเลือกตั้ง
              รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อ
ประชาธิปไตยของไทยโดยเฉพาะกระบวนการเลือกตั้ง ถึงแม้ว่าประชาธิปไตยจะมีการพัฒนามา
ตลอด แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ กล่าวคือ ไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดการเลือกตั้งระบบใหม่ แต่ยังก่อให้เกิดองค์กรใหม่เพื่อ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยควบคู่กับการเลือกตั้งที่จัดว่าเป็นเครื่องมือเพื่อการมีอำนาจ
ตามระบอบประชาธิปไตย

โครงการวัดระดับความเป็นประชาธิปไตยและพฤติกรรมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (18 ครั้ง) ดาวน์โหลด
โครงการศึกษาบทบาทของวุฒิสภา มุมมองของประชาชนและสมาชิกวุฒิสภาจากการเลือกตั้งโดยตรงชุดแรก (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด
โครงการศึกษาบทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อปรับปรุงระบบเลือกตั้งให้ดีขึ้น (11 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์ผลทางการเมืองของกฎหมายเลือกตั้งในประเทศไทย

ดาวน์โหลด 29 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยในนานาประเทศ

ดาวน์โหลด 56 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด 102 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า