งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ชุดโครงการวิจัยเรื่องการติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ
           ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่กำลังมีการปฏิรูปการเมืองมุ่งสู่การเป็นประชาธิปไตยอย่าง
ยั่งยืน และมีการให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมต่างๆ โดยระบุไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ในหลายๆ มาตรา จนมีผู้มักกล่าวว่า
รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้เจตนารมณ์หลัก
3 ประการ กล่าวคือ ประการแรก เปลี่ยนการเมืองของนักการเมืองให้เป็นการเมืองของพลเมือง
ประการที่สอง ทำให้การเมืองสุจริตและโปร่งใส และประการที่สาม ทำให้การเมืองมีเสถียรภาพ
และประสิทธิภาพ

การตรวจสอบการทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัมนาเศรษฐกิจ (5 ครั้ง) ดาวน์โหลด
การเมืองกับผลประโยชน์ทางธุรกิจฯ (3 ครั้ง) ดาวน์โหลด
บทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ (3 ครั้ง) ดาวน์โหลด
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็นต่อการทำงานของรัฐบาลและองค์กรอิสระ (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด
ประสิทธิภาพของรัฐสภาไทย (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด
ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โครงการกองทุนหมู่บ้าน...(โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 27 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความขัดแย้งและความรุนแรงในฟิลิปปินส์ ศึกษากรณีการเป็นศัตรูกันระหว่างตระกูล (Rido)

ดาวน์โหลด 68 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การใช้หลักเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธในการจัดการป่าวัฒนธรรม

ดาวน์โหลด 12 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า