ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ : วาระเร่งด่วนแห่งชาติในการแสวงหาเครื่องมือเพื่อคุ้มครองสิทธิในชีวิตของประชาชน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ : วาระเร่งด่วนแห่งชาติในการแสวงหาเครื่องมือเพื่อคุ้มครองสิทธิในชีวิตของประชาชน
โดยสถาบันพระปกเกล้า คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

         คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ: วาระเร่งด่วนแห่งชาติในการแสวงหาเครื่องมือเพื่อคุ้มครองสิทธิในชีวิต ของประชาชน” เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.30 นาฬิกา ณ ห้องสัมมนา บี 1-2 ชั้น บี 1 อาคารรัฐสภา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาในฐานะผู้แทนของประชาชน มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาและเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสิ่งแวดล้อมทางอากาศที่ดีภายหลังจากประชาชนต้องประสบกับมลพิษทางอากาศที่มีค่าสูงเกินมาตรฐานเป็นประจำทุกปี

คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ (5 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า