ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

สรุปเวทีเสวนาโต๊ะกลม “นวัตกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง”
สรุปเวทีเสวนาโต๊ะกลม “นวัตกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง”
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม 1 สถาบันพระปกเกล้า ชั้น 4

       งานเสวนาในวันนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า และภาคีเครือข่ายการทำวิจัยจากทั่วประเทศ โดยแก่นหลักใจความสำคัญของงานอยู่ที่คำว่า “นวัตกรรม” เมื่อเริ่มงานเสวนา ดร. สติธร (รักษาการผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย) จึงได้กล่าวเปิดงาน และต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมโดยเริ่มจากการนิยามคำว่า “นวัตกรรม” ว่าเป็น “ความคิดวิธีการ อุปกรณ์ใหม่ๆ จัดว่าเป็นนวัตกรรมทั้งหมด” แต่สิ่งที่สถาบันพระปกเกล้าต้องการจะทำ คือ นวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย กล่าวคือ อะไรก็ตามที่ถูกออกแบบขึ้นมาแล้วทำให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วม (Engage) กับการเมืองได้มากขึ้น และมีความหมายมากขึ้น ทั้งในแง่จำนวนความสนใจ น้ำหนัก เสียง ของประชาชน ทำให้เสียงที่ประชาชนส่งออกมา เสียงนั้นถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นการปฏิบัติ เช่น นโยบายสาธารณะ หรือเป็นกฎหมาย  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อำนาจอยู่ที่ประชาชน

นวัตกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง (16 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า