ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง


สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ " ชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง" (เพื่อเสริมทักษะการจัดทำนโยบายสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนพลเมือง) โดยนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ความสำคัญของพลเมืองและกระบวนการสร้างสำนึกพลเมือง" เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 70 คน ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมในการช่วยการพัฒนาชุมชนต่อไป การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า