ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 11


        เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 11 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการศึกษาและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ยินดีที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นพลังสำคัญในการสร้างสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม 

       ซึ่งมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง กล่าวรายงานถึงการศึกษาของหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาประกอบด้วยผู้นำจากภาคการเมือง ภาคราชการและภาคเอกชนรุ่นใหม่ จำนวน 120 คน หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า แนะนำภาพรวมของหลักสูตร รายละเอียดการจัดทำโครงการกลุ่มเชิงปฏิบัติและแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มด้วย และยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ กรอบพฤติกรรมภาวะผู้นำ (Leadership Behaviors Framework) โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตร พร้อมกันนี้ อาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นกรรมการหลักสูตร ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนและเครื่องมือในการศึกษาระบบออนไลน์ โดยบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ทั้งนี้ มีกิจกรรมพี่น้องสานสัมพันธ์ โดย นักศึกษา ปนป.10 มาแลกเปลี่ยนให้คำแนะนำในการศึกษาและทำกิจกรรมของหลักสูตร สำหรับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “ตัวอยู่ไกลแต่หัวใจใกล้กัน” จะจัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 โดยได้ อาจารย์พรชัย แก้วประเสริฐ และทีมงาน มาสร้างเครือข่ายเพื่อนพ้องน้องพี่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า