ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ยอ. 8


       เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 8 (ยอ. online ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom ให้แก่นิสิตนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมีการทำความเข้าใจและเรียนรู้ วางแผนการบูรณาการการใช้เครื่องมือ และ Platform ต่าง ๆ ที่จะให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการอบรม

      ทั้งนี้ การอบรมมีระยะเวลา 9 วัน แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 วันที่ 4-6 กันยายน 2564 ช่วงที่ 2 วันที่ 11-13 กันยายน 2564 และช่วงที่ 3 วันที่ 18-20 กันยายน 2564 โดยจะมีพิธีเปิดและเริ่มการเรียนการสอนวันแรก 4 กันยายน 2564 นี้ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 72 คน 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า