ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเปลี่ยน ปรับ ขยับมุมสื่อ: การสื่อสารเพื่อสร้างพื้นที่ทางการเมือง ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Zoom


    วันที่ 7 กันยายน  2564 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเปลี่ยน ปรับ ขยับมุมสื่อ: การสื่อสารเพื่อสร้างพื้นที่ทางการเมือง ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการให้ความรู้ต่อเนื่องจากวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา  โดย รองศาสตราจารย์พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ความรู้ โดยการบรรยายในวันนี้เน้นการยกกรณีตัวอย่างให้นักศึกษาเห็นภาพมายิ่งขึ้น ทำให้ช่วยสร้างอรรถรส มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา นำโดย นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และทีมงาน เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ทั้ง 50 คน อันประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการ/ ที่ปรึกษา/ ผู้ชำนาญการ/ นักวิชาการ/ เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการ/ ที่ปรึกษา/ ผู้ชำนาญการ/ นักวิชาการ/ เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการสามัญวุฒิสภา ได้รับความรู้อย่างเต็มรูปแบบ 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า