ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนา “A Piece Of Book : ถอดรหัสงานวิจัยฉบับเข้าใจง่าย” ครั้งที่ 3


        เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา จัดสัมมนา “A Piece Of Book : ถอดรหัสงานวิจัย ฉบับเข้าใจง่าย” เรื่อง เรื่อง การบังคับใช้มาตรา 5 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2564 : การถ่วงดุลอำนาจนิติบัญญัติโดยอำนาจตุลาการ  ผ่าน ระบบ Zoom และ Facebook Live 

        การจัดสัมมนาดังกล่าว สถาบันฯ มีความตั้งใจ ให้ความรู้ความเข้าใจในงานด้านวิชาการ งานวิจัย แก่สมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการ บุคลากร ในวงงานรัฐสภา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อตนเอง เมื่อมีการให้คุณให้โทษตามกฎหมาย  โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากร 3 ท่าน ได้แก่   รองศาสตราจารย์ ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเด็น “การบังคับใช้มาตรา 5 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2564 : การถ่วงดุลอำนาจนิติบัญญัติโดยอำนาจตุลาการ” พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังสี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเด็น “ปัญหาของกฎหมายที่อนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญา การบินพลเรือนที่เกี่ยวกับความผิดอาญา” และ  ดร.รวินท์ ลีละพัฒนะอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเด็น  “มุมมองใหม่ต่อการกระทำทางรัฐบาลในประเทศไทย:ศึกษาผ่านประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญ”


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า