ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนพลเมือง


          เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมถอดบทเรียนความสำเร็จของโครงการโรงเรียนพลเมือง จาก 17 ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 52 สมาชิกโรงเรียนพลเมืองเข้าร่วมในครั้งนี้ โดยอาจารย์จารุวรรณ แก้วมะโน นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง เป็นผู้ดำเนินการถอดบทเรียน ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 

         การถอดบทเรียนความสำเร็จในครั้งนี้ เพื่อวางแผนพัฒนาแนวทางในการดำเนินโรงเรียนพลเมืองในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านการเมือง สาธารณสุข สังคม รวมถึงเศรษฐกิจ โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนพลเมืองเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม และสร้างแนวทางสำหรับโรงเรียนพลเมืองรุ่นต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า