ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการวิจัย พัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทยระยะที่สาม ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM


           เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการวิจัย “พัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทยระยะที่สาม” ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM  ได้รับเกียรติจาก พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดโครงการการ ระดมสมองต่องานวิจัย พัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทยระยะที่สาม นักวิจัยโครงการดังกล่าวประกอบด้วย ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล และ ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

          ซึ่งได้นำเสนอพัฒนาการของดัชนีสันติภาพในสังคมไทย Thai Peace Index ในสามระยะ และผลดัชนีสันติภาพในสังคมไทยปี 2563   จากนั้นเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมงานซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ นักวิชาการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็น 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 

1.ความท้าทายและโอกาสในการสร้างสันติสุขในสังคมไทย
2.ข้อเสนอแนะต่อตัวชี้วัดสันติสุขที่เหมาะสมในสังคมไทย
3.ข้อเสนอแนะต่อการสร้างสังคมสันติสุข 

           ผลจากการรับฟังในครั้งนี้คณะผู้วิจัยจะนำไปปรับปรุงตัวชี้วัดภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เพื่อวัดระดับสันติภาพในสังคมไทยต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า