ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการสร้างสำนึกพลเมือง กลุ่มภาคตะวันออก


        เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มภาคตะวันตก ณ จังหวัดตราด โดยได้รับเกียรติจากเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ศ.วุฒิสาร ตันไชย เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง" ผ่านระบบ Online (ZOOM) และได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมของประชาชน" โดยมีนายสุรศักดิ์  ภูติภัทร ได้ให้การกล่าวต้อนรับคณะวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมอย่างอบอุ่น

       ผู้เข้าอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ประจำปี 2565 กลุ่มภาคตะวันตก ประกอบไปด้วยครูสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 จังหวัดได้ แก่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี จำนวน 60 คน ซึ่งการอบรมจัดระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2564 ณ บ้านปูรีสอร์ท จังหวัดตราด ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม คุณครูจะได้นำความรู้ ไปขยายสู่นักเรียน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า