ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษาหลักสูตร ปธพ.รุ่นที่ 9 ศึกษาดูงานและปัจฉิมนิเทศ ณ จังหวัดภูเก็ต


         สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับแพทยสภา นำคณะนักศึกษาหลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 9 ศึกษาดูงานและปัจฉิมนิเทศ ระหว่างวันที่ 19 -  21 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า ภูเก็ต พันวา บีช จังหวัดภูเก็ต โดยมี พลอากาศตรี นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ผู้อำนวยการหลักสูตร อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ณัฐพงศ์ รอดมี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หลักสูตร นำนักศึกษาศึกษาดูงาน  โดยกิจกรรมทั้ง 3 วันประกอบไปด้วย 

        วันที่ 19 ธันวาคม 2564  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงพยาบาลภายใต้สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เข้าชม aquarium ของ ห้างเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า 

       วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ  ห้องประชุมลูน่า เทอเรส  โรงแรมคราวน์พลาซ่า ภูเก็ต พันวา บีช ช่วงเช้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการและการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในช่วงสถาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 ( Phuket sandbox)  โดย  นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  จากนี้เป็นเวทีการเสวนาแลกเปลี่ยน เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาภูเก็ตสู่ Smart city  โดย  นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบจ. คุณอัญชลี วานิช เทพบุตร  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต ดำเนินรายการโดย ดร.ศศมณฑ์ สงวนสิน  (นักศึกษา ปธพ.9) ช่วงบ่าย รับฟังการบรรยายพิเศษ "การปรับตัวของภาครัฐไทย ต่อความท้าทายใหม่ในปัจจุบันและอนาคต" และ กล่าวปิดหลักสูตร โดย ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า โดยกล่าวถึงสำคัญของหลักสูตรว่า “ธรรมาภิบาลทางการแพทย์” เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ การเรียนการสอนและการศึกษาดูงาน รวมถึงการจัดทำเอกสารวิชาการกลุ่มถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ หวังว่าผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะสามารถนำความรู้จากการศึกษาอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และร่วมกันพัฒนาสาธารณสุขของไทยให้ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

          จากนั้นนักศึกษารับฟังการชี้แจงสรุปการประเมินผลหลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหาร  รุ่นที่ 9 โดย อาจารย์ประเมินผลหลักสูตร ชี้แจงกิจกรรมและสรุปบทเรียน โดย พลอากาศตรี นพ.อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตร 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า