ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผน โรงเรียนแห่งความซื่อตรง จ.ตราด


        เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 : สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง” ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetings ถ่ายทอดจากห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับ โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา และ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด โดยมีตัวแทนนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 และครูที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน

        โดยช่วงเช้าเริ่มจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า) กล่าวถึงความเป็นมาของการโครงการ และกิจกรรมการเรื่อง บุคลิกลักษณะของเยาวชนไทยในอนาคต ต่อด้วยการบรรยาย เรื่อง “ความซื่อตรง” และการดำเนินกิจกรรมระดมความคิดเห็น การเล่มเกมส์บัตรภาพพฤติกรรมความซื่อตรง และระดมความคิดโรงเรียนแห่งความซื่อตรง โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า) กิจกรรมช่วงบ่ายเป็นเรื่องระดมความคิดเห็น และจัดทำแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม   นำโดย  ดร.ถวิลวดี บุรีกุลผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ นักวิชาการผู้ชำนาญการ และนางสาวนิตยา โพธิ์นอก นักวิชาการผู้ชำนาญการ และคณะ จากนั้น นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกภารกิจหลักตามความสนใจ จัดทำแผนดำเนินงานและนำเสนอแผนงานทั้งสิ้น 10 กลุ่มโครงการ โดยมีทีมวิทยากรให้ข้อเสนอแนะและปิดท้ายด้วยกิจกรรมถอดบทเรียน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า