ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เปิดหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่น 1


           เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมเปิดหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่น 1 (ผ่านระบบออนไลน์) กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร และบรรยาย หัวข้อ “การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบัน” จากนั้น ในภาคบ่ายเป็นการบรรยาย หัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ประเด็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องรู้” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  การแนะนำภาพรวมหลักสูตรและการศึกษาอบรม โดย นางธนิษฐา สุขวัฒนะ (นักฝึกอบรมชำนาญการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น) หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถของสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 เป็นหลักสูตรที่วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ให้ความสาคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น ให้แก่ นักการเมือง ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่พึงปรารถนา สามารถดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็น เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวมสามารถบริหารงานได้อย่างเหมาะสม

         ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สถาบันฯจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาอบรมแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ซึ่งการเรียนการสอนประกอบด้วย การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นำเสนอกรณีศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา และการสัมมนา เพื่อเปิดโอกาสให้วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งสามารถเลือกหัวข้อเรียนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้ารับการศึกษาอบรม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 93 คน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า