ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าประชุมออนไลน์กับ NTU สิงคโปร์ ในการวางแผนจัดหลักสูตรร่วมกัน


         เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 สถาบันพระปกเกล้า โดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง , นายภควัต อัจฉริยปัญญา รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมทีมพนักงานของสถาบันฯ ร่วมประชุมกับ Nanyang Centre for Public Administration (NCPA) แห่ง Nanyang Technological University สาธารณรัฐสิงคโปร์ นำโดย Ms. Kathryne Yew, Senior Assistant Director และ Mr. Charlie Ng, Senior Assistant Manager ผ่านโปรแกรม ZOOM ในการวางแผนร่วมกันดำเนินการจัดโครงการพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับเครือข่ายศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า และบุคลากรภาครัฐ ในประเด็นการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ นโยบายสาธารณะ ด้านการบริหารและการปกครอง

         ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้าและ NTU ได้มีการร่วมกันจัดโครงการลักษณะนี้มาแล้วในปี 2562 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ จึงมีแนวคิดในการดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองในปี 2566 โดยมีแนวทางในการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งการสานต่อความความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นอีกขั้นของความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติของสถาบันฯ กล่าวสรุปภาพรวมการนำเสนอบทความวิชาการของสถาบันฯ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า