ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตร ปปร. รุ่นที่ 25 ปัจฉิมนิเทศ ถอดบทเรียน พัฒนาหลักสูตร


         วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 (ปปร.25) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ จ.นครราชสีมา 

        กิจกรรมประกอบด้วยการถอดบทเรียน ประเมินผลหลักสูตร โดย ศ.ดร.นฤมล นิราทร  และกิจกรรม KPI IDOL โดย อาจารย์ณัชชาภัทร อมรกุล นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มอบรางวัลให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมดีเด่น และไฮไลท์ของกิจกรรม รางวัลนักศึกษาเรียนดีเด่น โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมกล่าวปิดหลักสูตร ด้วยสายสัมพันธ์น้องพี่ ปปร.25 ที่จะนำความรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า