ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาระดมความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ : เครื่องมือภาครัฐ – กลไก ภาคประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าและความหมาย


           เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565  ได้มีการสัมมนาระดมความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ : เครื่องมือภาครัฐ – กลไกภาคประชาชน จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าและมีความหมาย ในรูปแบบเวทีสาธารณะเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมระดมความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเจตนารมณ์ หลักการสำคัญ กรอบหลักเกณฑ์ รูปแบบและวิธีการมีส่วนร่วม สถานะกฎหมายกลางและผลบังคับใช้ ระบบและวิธีการจัดรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง กลไกหลักที่มีบทบาทกำหนดแนวนโยบายและหลักการพื้นฐานในการมีส่วนร่วมของประชาชน บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และการติดตามตรวจสอบ รวมทั้งกลไกการจัดการข้อร้องเรียนของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยน ได้แก่

  • ดร. ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
  • ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานคณะกรรมการพิจารณาศึกษาและผลักดันกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
  • นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  • อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดทางวิชาการจากเวทีสัมมนาสาธารณะได้ ดังต่อไปนี้ การสัมมนาเริ่มต้นจากการกล่าวเปิดโดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า โดยศาสตราจารย์วุฒิสารกล่าวว่ากระบวนการจัดทานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนสอดรับกับมาตรา 77 ในการกาหนดการตรากฎหมาย นโยบายที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เป็นกฎหมาย แต่เป็นทิศทางและแนวทางที่รัฐบาลจะดาเนินการ ดังนั้นประชาชนในฐานะผู้มีส่วนได้เสียในนโยบายนั้น ๆ ย่อมที่จะมีสิทธิในการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายดังกล่าว นอกจากนั้นในการปฏิรูปการเมือง คณะกรรมการปฏิรูปด้านการเมืองได้เสนอร่างกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะทาให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างรัฐและประชาชน

ดาวน์โหลดสรุปสัมมนาฯ คลิกที่นี่


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า