ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

JICA เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า หารือโครงการ JICA Chair


         เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ไชยวัฒน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ให้การต้อนรับ Mr. MORITA Takahiro, Chief Representative ผู้บริหาร Japan International Cooperation Agency (JICA), Ms. KITAGAWA Yuki, Representative  (สำนักงานประเทศไทย) และคณะ  โดยการพูดคุยในครั้งนี้ทาง JICA นำเสนอโครงการ JICA Chair ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น เช่น ด้านการพัฒนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และอื่นๆ โดยขอความร่วมมือด้านองค์ความรู้ทางวิชาการกับทางสถาบันฯ ซึ่งศาสตราจารย์วุฒิสาร และคณะผู้บริหารให้ความสนใจและยินดีที่จะให้ความร่วมมือในโครงการดังกล่าว พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่านหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า หรือการจัดบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) ซึ่งถือเป็นการประสานความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันพระปกเกล้าเพื่อส่งต่อองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ในระดับสากลต่อไป

        หน่วยงาน Japan International Cooperation Agency (JICA) ประเทศญี่ปุ่น เป็นหน่วยงานเพื่อการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศมากมาย ผ่านการพัฒนาโครงการ หลักสูตร งานวิจัย และงานอาสาสมัคร ให้ทุนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับองค์กรต่างๆ เพื่อเพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ และ วัฒนธรรม


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า