ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558:สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดให้มีพิธีการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างเลขาธิการ- รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และผู้อำนวยการในหน่วยงานต่างๆ จำนวน 9 หน่วยงาน คือ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง,วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น, สำนักวิจัยและพัฒนา, สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล, สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง, สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา, พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ และสำนักงานเลขาธิการ ซึ่งข้อตกลงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 จะเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการขับเคลื่อนงานของสถาบันให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนางานด้านต่างๆ ของสถาบันให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า