ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงานนอกสถานที่


           เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า และ ดร.พิรียุทธ์ วรรณพฤกษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่หลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า นำคณะนักศึกษาหลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีวิทยากรนำชมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพรรณี รวมถึงความรู้และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองของไทย 

ในช่วงบ่าย – แบ่งนักศึกษาออกเป็น2สาย
 - สายที่ 1 ศึกษาดูงาน ประเด็น การสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ณ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park 
 - สายที่ 2 ศึกษาดูงาน ประเด็น การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

         ทั้งนี้การศึกษาดูงานดังกล่าว มุ่งหวังให้นักศึกษาได้รับความรู้จากพื้นที่จริง  ได้เรียนรู้และวิเคราะห์บริบทเกี่ยวกับความท้าทายใหม่ๆ ของหลากหลายมุมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้กิจกรรมศึกษาดูงานดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี สูตรดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือที่มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการมุ่งประโยชน์เชิงพื้นที่ของสังคมไทยอย่างแท้จริง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า