ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตรอบรมระยะสั้น “การเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยของอินโดนีเซีย บทเรียนสู่สังคมไทย” ครั้งที่ 5


            จากเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรระยะสั้น การเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยของอินโดนีเซีย บทเรียนสู่สังคมไทย Transition to Democracy: Indonesia’s Experiences and Lessons Learned for Thai Society ร่วมกับ 6 มหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์นั้น 

           ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ถือเป็นการอบรมวันที่สี่ของหลักสูตรดังกล่าว ในหัวข้อ Comparison of democratic transitions of Thailand and Indonesia (การเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยเปรียบเทียบ ไทย – อินโดนีเซีย) โดย Dorita Setiawan Ph.D, Sampoerna University และ Khoirun Nisa, Lecturer at Faculty of Social and Political Science, Politics Department, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta จากนั้นยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Lesson Learned Activity) ตอบข้อซักถาม โดย อภิญญา ดิสสะมาน นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ, อาจารย์วิลาสินี โสภาพล และอาจารย์ อัจจิมา แสงรัตน์  นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้า และทีมเจ้าหน้าที่หลักสูตร 

            การจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้า และอีก 6 มหาวิทยาลัยของประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่  Universitas Islam Indonesia, Airlangga University, Universitas Brawijaya, Universitas Surabaya, Sampoerna University and Universitas Indonesia มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์กระบวนการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยของประเทศอินโดนีเซียในแต่ละยุคและกลไกในการเปลี่ยนผ่าน รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย  ทั้งนี้การเรียนจะเรียนต่อเนื่องทุกวันพุธจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 มีผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 123 คน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า