ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล


วันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมออกบูทให้ความรู้ในงานนิทรรศการเนื่องใน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยบูทนิทรรศการของสถาบันพระปกเกล้าประกอบด้วยชุดความรู้ต่างๆ ได้แก่ โครงการวิจัยการปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน รูปแบบของการทุจริต การป้องกันการทุจริต การสร้างความร่วมมือกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อต่อต้านการทุจริต ปัญหาทับซ้อน และกิจกรรมของชมรมซื่อตรง เป็นต้น โดยงานนิทรรศการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า