ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เวทีสัมมนานานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยเซบูนอมอล ประเทศฟิลิปปินส์


รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้รับเชิญจากสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศฟิลิปปินส์ (Philippine Society for Public Administration-PAPS) เข้าร่วมประชุมสัมมนานานาชาติประจำปี 2015 หัวข้อ “การกระจายอำนาจและประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนาประเทศ” (Decentralization and Democracy in Pursuit of the Development Agenda: Academe, practitioners and Civil Society)” เมื่อวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเซบูนอมอล (Cubu Normal University) เมืองเซบู (Cubu city) ประเทศฟิลิปปินส์


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า