ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการสัมมนา การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ จ.อุบลราชธานี


วันที่ 20 ธันวาคม 2558 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และคณะอนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มีผู้เสนอแนะในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จัดโครงการสัมมนา "การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ" ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี บรรยากาศในช่วงเช้าเป็นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา จากนั้น เป็นการรับชมวีดิทัศน์ ปาฐกถาพิเศษ เรื่องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดย นายมีชัย ฤชุพันธุ์ และการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยนายสมศักดิ์ จันทร์ตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานพิธีเปิดโดย นายฐิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ประธานอนุกรรมการรับฟังฯ และกล่าวเปิดงานสัมมนา โดยนายอภิชาต สุขัคคานนท์ รองประธานคณะกรรมการ่างรัฐธรรมนูญ คนที่สอง การมอบข้อเสนอของประชาชนต่อคณะกรรมการ่างรัฐธรรมนูญ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า