ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เวทีระดมความคิดเห็นศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมือง (ภาคเหนือ)


สถาบันพระปกเกล้า โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดเวทีระดมความคิดเห็น "โครงการศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมือง" เวทีที่ 1 (ภาคเหนือ) ณ โรงแรมเดอะปาร์คเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมพูดคุยถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงความสำคัญของพลเมือง และกระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้า เล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม และอิทธิพลของการแสดงพื้นบ้านที่มีต่อคนในชุมชน ดังนั้นจึงเชิญศิลปินพื้นบ้านมาร่วมหาแนวทางเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นพลเมืองและสำนึกพลเมืองไปยังประชาชนผ่านศิลปะการแสดง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า