ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เวทีระดมความคิดเห็นศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมือง (ภาคอีสาน)


สถาบันพระปกเกล้า โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดเวทีระดมความคิดเห็น "โครงการศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมือง" เวทีที่ 2 (ภาคอีสาน) ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558 ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหาแนวทางและรูปแบบการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นพลเมืองและสำนึกพลเมืองไปยังประชาชนผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านซึ่งเป็นสื่อที่มีความสำคัญและมีบทบาทต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชน โดยในงานได้เชิญพ่อครู แม่ครู และศิลปินพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสานเข้าร่วมระดมความคิดเห็นกว่า 100 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพูดคุยเรื่อง "ความสำคัญของศิลปินพื้นบ้านในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองและประชาธิปไตย" และนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาและร่วมพูดคุยเรื่อง "ศิลปินพื้นบ้านกับการส่งเสริมความเป็นพลเมือง" นอกจากนี้กิจกรรมในงาน ได้แก่ การบรรยายและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน เรื่อง "ความสำคัญของพลเมือง และกระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย" โดยนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า และการแบ่งกลุ่มศิลปินออกเป็น 8 กลุ่ม เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นและนำเสนอการแสดง ซึ่งแต่ละกลุ่มมีการสอดแทรกเนื้อหาเรื่องความเป็นพลเมือง สำนึกพลเมือง และประชาธิปไตยในประเด็นต่างๆ ไว้ในการแสดงซึ่งสื่อออกมาได้อย่างสนุกสนาน สวยงามและสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการแสดง หมอลำ หนังตะลุง ประโมทัย เพลงโคราช ลิเก กันตรึม มโหรี เจรียง ผญา กลอน สอย และเพลงรำวงคองก้า เป็นต้น


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า