ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

คณะนักวิชาการสาขาประวัติศาสตร์ จากสถาบัน HCMA เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับ คณะนักวิชาการสาขาประวัติศาสตร์ จากสถาบัน Ho Chi Minh National Academy of Politics (HCMA) โดยการนำของ Prof. Dr. Nguyen Ngoc Ha รองผู้อำนวยการสถาบันประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ HCMA จากนั้น คณะเข้ารับฟังบรรยายหัวข้อ “นโยบายของไทยต่อการพัฒนาชนบทและชาวไทยภูเขา” (Thai Policy on the development of rural and mountainous areas) โดย ดร.ชูพินิจ เกษมณี อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในเวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องรำไพพรรณี ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า