ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดหลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น รุ่นที่ 2


          เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดหลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น รุ่นที่ 2  (วธท.2) ประจำปี 2566 ณ ห้องสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้า

          กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวเปิดการศึกษาความตอนหนึ่งว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง เพราะการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นการกระจายอำนาจ และความรับผิดชอบ เพื่อให้ท้องถิ่นได้บริหารจัดการพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้การดำเนินการให้บริการและอำนวยการด้านต่างๆ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทั่วถึงและรวดเร็ว ความสำคัญอีกประการหนึ่งคือ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง จึงถือได้ว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

          วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้าจึงได้พัฒนาและจัดทำหลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการใช้อำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปใช้เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในบริบทต่างๆ อย่างเหมาะสม 

          โดยในพิธีเปิดหลักสูตร ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมในพิธีเปิดหลักสูตรด้วย 

          ทั้งนี้ นายภควัต อัจฉริยปัญญา (รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น) วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดหลักสูตร ความว่า หลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับแนวคิด ความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล การใช้หลักธรรมาภิบาลในบริบทต่างๆ ตลอดจนแนวทางการใช้เครื่องมือประเมิน ธรรมาภิบาล ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และระดับองค์กร อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าศึกษาอบรมได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษา การถอดบทเรียน และการประยุกต์ใช้ อันจะนำไปสู่การยกระดับธรรมาภิบาลและการพัฒนาการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

          โดยหลักสูตรฯ นี้ เป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งมีการอบรมทั้งสิ้น 45 ชั่วโมง เป็นการเรียนในห้องเรียน จำนวน 39 ชั่วโมง และการศึกษาดูงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมาตรฐานการบริหารงานที่เป็นเลิศ จำนวน 6 ชั่วโมง หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาอบรมระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2566 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 80 คน  


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า