ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

แถลงข่าวโครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โครงการสำรวจความคิดเห็นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนเสียงของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลาในอำเภอจะนะ เทพานาทวี และสะบ้าย้อยอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการและมีความต่อเนื่องว่าชาวบ้านในพื้นที่มีความเห็นและความรู้สึกอย่างไรต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ / ปาตานีที่เกิดขึ้น เพื่อให้รัฐบาล กลุ่มขบวนการต่อสู้ปาตานีหรือกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชนได้รับรู้ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป โดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแถลงข่าวกับผู้แทนอีก 14 องค์กร โดยกล่าวว่า การสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีเป็นการทำงานร่วมกันขององค์กรที่หลากหลายจำนวนมากเพื่อให้เกิดการยอมรับมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากทุกฝ่าย สามารถนำผลที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลภาคสนามจะดำเนินการในช่วงวันที่ 20 มกราคม ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2559 โดยแบ่งประชาชนกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 ประเภท คือ ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ดังกล่าว 1,560 คน และผู้นำทางความคิดจากทุกภาคส่วน 150 คน และจะมีการเผยแพร่ผลสำรวจต่อสาธารณะในเดือนมีนาคม จากนั้นจะสำรวจอีกเป็นระยะอย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า