ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ลงนามต่ออายุความร่วมมือ กับ สถาบัน GRIPS ณ ประเทศญี่ปุ่น


เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ศาสตราจารย์ Takashi Shiraishi ประธานของสถาบัน The National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น ลงนามต่ออายุความตกลงทางวิชาการร่วมกันปี 2559 ณ Conference Room 3A , สถาบัน GRIPS กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ความตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันทำวิจัยในเชิงเปรียบเทียบ ร่วมพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสำหรับอบรมผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของภาครัฐ การอบรมเฉพาะด้าน การร่วมจัดประชุมวิชาการ สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ และการแลกเปลี่ยนการดูงานระหว่างผู้บริหารของสถาบัน ทั้งนี้ ในพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าว มีตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 19 และผู้บริหารของสถาบัน GRIPS ได้แก่ Professor Kiyotaka Yokomichi รองประธาน และ Professor Masahiro Horie ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเพื่อความเป็นผู้นำระดับโลกสำหรับผู้บริหาร ( Director of Executive Development Center for Global Leadership) เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย อนึ่ง สถาบันพระปกเกล้า ได้ลงนามความตกลงกับGRIPS ได้จัดกิจกรรมร่วมกันตามความตกลงมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ซึ่งความตกลงทางวิชาการดังกล่าวกำหนดให้ครั้งละ 3 ปี ทั้งนี้ ได้มีการลงนามต่ออายุความตกลงครั้งที่ 1 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ส่วนการลงนามครั้งล่าสุดเป็นการต่ออายุความตกลงครั้งที่ 2


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า