ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สสสส. รุ่นที่ 6 ศึกษาดูงานภาคเหนือ


หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 6 ศึกษาดูงานภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา ลำปาง และเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28-31 ม.ค.59 เรียนรู้วิถีชุมชน การอยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่าง และการจัดการความความขัดแย้งประเด็นต่างๆ ในพื้นที่ โดยคณะศึกษาดูงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนชาติพันธุ์ชายแดนในมิติเศรษฐกิจ การจัดการความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับชุมชนในพื้นที่ป่าชุ่มน้ำซึ่งภาครัฐต้องการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจในขณะที่มีคนในชุมชนต้องการเก็บผืนป่าไว้เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการของโรงเรียนที่มีกลุ่มเด็กไร้สัญชาติจำนวนมาก และประเด็นการสร้างพื้นที่การสื่อสารสาธารณะ(พะเยาทีวีชุมชน) เป็นต้น


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า