ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

กิจกรรมประกวดผลงานของนักเรียนโครงการสร้างสำนึกพลเมืองรุ่นที่ 2


28 มกราคม 2559 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดกิจกรรมประกวดผลงานของนักเรียนโครงการสร้างสำนึกพลเมืองรุ่นที่ 2 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนทั้งระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย ของเขตพื้นที่การศึกษาที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด จาก 6 อำเภอ จำนวน 14 โรงเรียน ได้นำเสนอผลงานโครงการพัฒนาความเป็นพลเมือง โดยมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสาธารณะ ฉันทามติ ซึ่งช่วยสร้างการเรียนรู้ความเป็นพลเมือง สร้างจิตสาธารณะ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นการกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีความสนใจมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาของชุมชน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า